Toegankelijkheid

Fysiotherapeutische behandelingen of verbijzonderingen daarvan, worden met of zonder verwijzing (DTF) van een arts of medisch specialist gegeven. DTF betekent Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie en bij wet is bepaald, dat u zonder verwijzing uw fysiotherapeut kunt consulteren, terwijl daarbij het recht op vergoeding gehandhaafd blijft.

Kwaliteit

Alle fysiotherapeuten die bij ons werken, staan geregistreerd in het BIG- register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De wet BIG regelt de registratie van erkende zorgverleners. Alleen wie in het register staat ingeschreven, mag een door de wet beschermd beroep uitoefenen. Fysiotherapeut is zo’n beroep. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaars is daarmee voor iedereen herkenbaar. Alle fysiotherapeuten, met- of zonder specialisme, die in onze praktijk werken, zijn ook nog geregistreerd in het KRF (Centraal Kwaliteitsregister) van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). In het KRF van het KNGF zijn alleen fysiotherapeuten opgenomen, die voldoen aan door het KNGF gestelde kwaliteitseisen, namelijk:

• inschrijving in het BIG-register
• deelname aan de KNGF klachtenregeling
• deelname aan verplichte na- en bijscholing
• werken conform de KNGF richtlijnen
• voldoen aan de werkeis (minimaal 8 uren p/week gedurende 2 jaren)

Aanmelden

Op het moment dat u een afspraak heeft gemaakt in onze praktijk is er juridisch gezien sprake van een behandelovereenkomst. Bij uw aanmelding worden er een aantal gegevens van u vastgelegd, welke nodig zijn voor onze administratie. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klachten het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Naast reguliere fysiotherapie zijn in onze praktijk de specialisaties sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie, oedeemtherapie, geriatrische fysiotherapie, revalidatie na oncologie, kinder-manueeltherapie (voorheen KISS therapie) en manuele therapie voorhanden.

Eerste behandeling

Tijdens de eerste behandeling wordt er een intakegesprek en een onderzoek gedaan en zo mogelijk volgt gelijk een behandeling. Dit zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en met u worden besproken. Onderzoek en behandeling op één dag zullen apart worden gedeclareerd. Mocht u niet meteen behandeld willen worden, dan kunt u dit aangeven bij de behandelend therapeut. Bij uw eerste behandeling kunnen wij u vragen zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Wij zijn verplicht om uw BSN (Burgerservicenummer) in onze administratie op te nemen.

Acceptatie

Door gebruik te maken van onze dienstverlening stemt u automatisch in met onze betalingsvoorwaarden en dit huishoudelijk reglement.

Afmelden

Mocht u verhinderd zijn, dan dient u dat tenminste 24 uren van tevoren te melden. In de tijd die voor u gereserveerd was, kan dan een andere cliënt ingepland worden en de kosten van de behandeling worden dan ook niet in rekening gebracht. Ook buiten de reguliere openingstijden kunt u zich afmelden door een bericht in te spreken op ons antwoordapparaat. Nog beter is het om ons te mailen. Bovenstaande geldt ook voor de fysiofit lessen.

Uw polisvoorwaarden

De laatste jaren is er m.b.t. de polisvoorwaarden van de zorgverzekeringen zoveel veranderd, dat wij geen inzicht meer kunnen hebben en bieden in de details. Het is dus zaak (en zonder uitzondering uw eigen verantwoordelijkheid), dat u op de hoogte bent van uw eigen polisvoorwaarden. Hiervoor kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Wij nemen dus geen aansprakelijkheid voor uw polisvoorwaarden bij de zorgverzekeraar. Indien de zorgverzekeraar uw behandelingen bij ons niet (meer) vergoed ontvangt u van ons de behandelnota. Hierbij wordt dan het praktijktarief gehanteerd. U vindt de actuele praktijktarieven op onze website.

Aan huis behandelingen

Aan huis behandelingen worden door onze praktijk alleen verstrekt binnen de gemeentegrenzen van de voormalige gemeente Ravenstein, t.w.: Demen, Dieten, Deursen, Dennenburg, Neerlangel, Neerloon, Herpen, Overlangel, Koolwijk en Keent. Incidenteel kan hiervan worden afgeweken.

Privacy

Wij hanteren een privacyreglement ter waarborging van uw persoonlijke gegevens en hanteren hierbij de richtlijnen van de brancheorganisatie KNGF en de Algemene verordening gegevensbescherming. Onze privacyverklaring staat gepubliceerd op onze website: www.fysiotherapieravenstein.nl/privacy.
Als cliënt kunt u in het kader van de wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens inzage krijgen in uw persoonlijke patiëntendossier en/ of een afschrift hiervan krijgen alsmede aangeven wanneer er wijzigingen in moeten worden doorgevoerd of verzoeken dat uw dossier vernietigd wordt. De procedure hieromtrent is geregeld in onze privacyverklaring.
Onze praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek kunt u gevraagd worden zich gedeeltelijk te ontkleden. U hoeft hieraan geen gehoor te geven. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden. In de meeste gevallen zullen wij uw huisarts verslag doen van de behandeling nadat deze is afgesloten.

Electronisch patiëntendossier

Uw naw gegevens en de inhoudelijke behandelgegevens worden opgeslagen in ons electronisch patiëntendossier (EPD) Incura van Winbase bv. Deze software is gecertificeerd vlgs. ISO/IEC 27001 en NEN 7510. Uw gegevens zijn derhalve zo veilig als met de huidige stand van zaken der techniek mogelijk is. Dat wil zeggen dat de dataveiligheid voor 99,9999….etc% kan worden gegarandeerd. Er is vooralsnog geen digitaal systeem voorhanden dat 100% kan garanderen. Het is ten behoeve van metingen en tussentijdse evaluaties mogelijk dat u gevraagd wordt gegevens in te vullen via mijntherapiedossier.nl ons online patiëntenportaal. Wat u aldaar invult valt binnen uw verantwoordelijkheid als patiënt. In deze omgeving kunt u ook uw afspraken en eventuele huiswerkoefeningen inzien. Het patiëntenportaal voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen en is van dezelfde leverancier als ons EPD. Ons privacybeleid is inzichtelijk via onze website: www.fysiotherapieravenstein.nl/privacy.

In het kader van de wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, heeft u recht op inzage in uw patiëntendossier binnen 2 tot 4 weken nadat wij uw verzoek daartoe hebben ontvangen. U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.

Het recht op...  
Inzage in dossier U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.
Rectificatie U heeft het recht om gegevens in uw medisch dossier te veranderen.
Vernietiging U heeft het recht uw medisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan de praktijk op fysiotherapie@schaafdries.nl. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

Rookbeleid

Roken is binnen onze praktijk niet toegestaan.

Veiligheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgen van diefstal, beschadiging en verlies van eigendommen van onze bezoekers.

Huisdieren

Huisdieren zijn in het gezondheidscentrum niet toegestaan, tenzij deze dienen als begeleiding t.b.v. fysieke beperkingen (hulphond, slechtzienden).

Oefenzaal

• U dient de oefenzaal te betreden met sportschoenen die niet buiten zijn gedragen
• Na gebruik dient u alle gewichten etc. terug te hangen en de oefenzaal achter te laten in de staat waarin u deze aantrof
• Een ieder die in onze oefenzaal traint, dient de aanwijzingen van het (para) medisch personeel zonder uitstel op te volgen.
• De beslissing om al dan niet een trainingsabonnement te verlengen of te verstrekken ligt uiteindelijk bij de praktijk.

Trainen tijdens de fysiofitness uren is niet toegestaan.
Deze uren zijn:
o Maandag 18.00 tot 20.00 uur
o Dinsdag 17.00 tot 18.00 uur
o Woensdag 15.00 tot 15.30 uur en 18.00 tot 19.00 uur
o Donderdag 09.30 tot 10.30 uur
o Vrijdag 09.00 tot 11.00 uur

• Indien de praktijk gesloten is, kan er niet worden geoefend. De oefenzaal dient dan verlaten te zijn resp. te worden op aanwijzing van het (para) medisch personeel.

• Tijdens een behandelepisode mag een patiënt maximaal 6 weken gratis oefenen ter bevordering van het herstel van klachten, daarna dient een abonnement te worden afgesloten. De kosten die hiermee gemoeid zijn vindt u hier: https://www.fysiotherapieravenstein.nl/tarieven. Abonnementen worden alleen verstrekt met een incassomachtiging. De kosten voor het gebruik van de oefenzaal zullen maandelijks van uw rekening worden geïncasseerd. Een abonnement voor gebruik van de oefenzaal en de hieraan gekoppelde incasso, kan tot 2 dagen voor het incassomoment altijd worden afgezegd.

Respect

In onze praktijk spelen leeftijd, ras, religie, politieke overtuiging, maatschappelijke status en seksuele geaardheid geen rol. Wij hopen dat onze cliënten deze filosofie onderschrijven. Mocht dat niet zo zijn, dan staat het u natuurlijk vrij te kiezen voor een collega-praktijk.

Hygiëne

Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Voor reguliere behandelingen zorgen wij voor de handdoek / badlaken. Wanneer de oefenzaal wordt gebruikt tijdens de behandeling adviseren wij u sportkleding te dragen. Sportschoenen (of schone binnenschoenen) zijn verplicht. In de oefenzaal is het gebruik van een eigen handdoek verplicht, teneinde de apparatuur schoon te houden.

Klachtenregeling

Indien u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent over de behandeling of de bejegening, dan staan wij open voor uw bezorgdheid. We zullen in overleg met u een passende oplossing zoeken. Legt u hiertoe eerst contact met uw behandelaar of met onze secretaresse.
Vindt u het moeilijk om uw klacht bij hen neer te leggen, dan kan onze secretaresse u verwijzen naar onze onafhankelijke contactpersoon geschillen. De contactpersoon zal dan met u in overleg treden indien gewenst. Vindt u dat uw probleem na overleg nog niet is opgelost, dan kunt u bij klachtencommissie van onze overkoepelende beroepsorganisatie, het KNGF, terecht. Zie hiervoor www.defysiotherapeut.com/de- fysiotherapeut/kwaliteit

Dit huishoudelijk reglement is gepubliceerd op onze website www.schaafdries.nl en hiermee komen voorgaande huishoudelijke reglementen te vervallen.

U kunt het uitgebreide reglement hier downloaden.

Ravenstein, mei 2023